Tại Việt Nam cho đến ngày 18/4/2020, cả nước không có thêm ca nhiễm mới với COVID-19.