Mô hình nuôi lươn giống để cung ứng nguồn lươn thương phẩm cho thị trường giúp người nuôi có nguồn lãi cao và ổn định quả là tín hiệu rất đáng mừng.