Đôi lúc trên con đường khởi nghiệp, tôi ước gì mình có một mentor (cố vấn dày dạn kinh nghiệm) để không phải trả giá quá đắt