Canva được Melanie Perkins thành lập và lãnh đạo với mục tiêu giúp mọi người đều có thể làm quen với công việc thiết kế.