Masan Nutri-Science, công ty con của Tập đoàn Masan vừa bổ nhiệm ông Matthys van der Lely điều hành mảng kinh doanh thịt của công ty.