Không chỉ phát triển số điểm bán, các nhà đầu tư bán lẻ còn cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ và công nghệ mới.