Đừng đứng ngoài cuộc và không bằng lòng với những gì đang có! Đặc biệt, hãy luôn nói về mình, đừng để người khác định vị mình là ai.