Do chưa có đại diện chính thức ở Việt Nam, cơ quan thuế mới thu được thuế qua các đối tác mà Google, Facebook cung cấp dịch vụ quảng cáo.