Từ ngày 9/4, Facebook sẽ đặt đường dẫn ở đầu Bảng tin của người dùng giúp họ có thể nhìn thấy các ứng dụng đang sử dụng và thông tin đã chia sẻ trên những ứng dụng đó.