Ông Nguyễn Xuân Phú cho rằng doanh nghiệp cần tạo động lực để người lao động tự nâng cao tay nghề và khả năng cạnh tranh của mình.