Thiết lập cân bằng giữa cuộc sống và công việc có thể là tất cả những yêu cầu cần thiết của các nhà tuyển dụng hiện nay, nhưng nó không phải là điều ưu tiên của Bill Gates trong những năm đầu tại Microsoft.